برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Attack on Titan
WEB-DL
IMDb 8.8/10 - 162074
در حال پخش - فصل : 4 - قسمت : 4
9 رای 7,00

داستان، حول اِرن یِگِر (Eren Jaeger)، خواهر ناتنی‌اش میکاسا آکرمن (Mikasa Ackerman) و دوست این دو با نام آرمین آرلرت (Armin Arlert) می‌گذرد. پس از سقوط دیوار ماریا و شهر شیگانشینا (Shiganshina)توسط تایتان ها، مادر اِرن بدست یک تایتان کشته می‌شود و او قسم می‌خورد که انتقام انسان‌ها را از تایتان‌ها بگیرد. او به همراه دوستانش به ارتش ملحق می‌شوند.

ورود به پوشه
فصل 125 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 375.39 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 94.86 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 183.71 MB
قسمت 2
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 353.4 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.94 MB
قسمت 3
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 353.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 173.07 MB
قسمت 4
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 353.44 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.32 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.96 MB
قسمت 5
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.73 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.68 MB
قسمت 6
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.73 MB
قسمت 7
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.75 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.62 MB
قسمت 8
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.13 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.6 MB
قسمت 9
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.66 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.12 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.57 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.6 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.65 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.6 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.59 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.55 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 353.25 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.94 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 353.24 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.23 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.84 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.16 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.66 MB
قسمت 17
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.72 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.72 MB
قسمت 18
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.65 MB
قسمت 19
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.71 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.16 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.61 MB
قسمت 20
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.9 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.21 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.73 MB
قسمت 21
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.58 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.57 MB
قسمت 22
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.83 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.18 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.69 MB
قسمت 23
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.68 MB
قسمت 24
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 352.81 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 89.2 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 172.69 MB
قسمت 25
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 349.07 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 88.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 170.81 MB
ورود به پوشه
فصل 213 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 357.99 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 177.59 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.76 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 182.35 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.4 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.25 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 181.95 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.42 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 181.83 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.19 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 181.9 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.97 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 98.44 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 182.12 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 371.28 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 107.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 190.93 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 372.12 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.45 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 173.09 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 385.82 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 172.94 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 376.61 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 172.82 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 381.86 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 89.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 172.8 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 362.59 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 87.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 169.18 MB
ورود به پوشه
فصل 322 قسمت
قسمت 1
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 69.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 115.94 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 215.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 105.86 MB
قسمت 2
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 347.18 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 93.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 176.24 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 133.75 MB
قسمت 3
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 198.41 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 63.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 110.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 97.37 MB
قسمت 4
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 269.86 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 85.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 148.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 129.08 MB
قسمت 5
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 180.17 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 284.91 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 83.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 151.92 MB
قسمت 6
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 133.96 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 261.29 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 78.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 120.31 MB
قسمت 7
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 193.77 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 374.79 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 114.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 175.95 MB
قسمت 8
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 108.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 188.88 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 379.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178.72 MB
قسمت 9
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 371.82 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 109.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 198.07 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 174.57 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 267.27 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 80.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 143.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 123.5 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 207.77 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 66.8 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 114.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 100.77 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 244.99 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 74.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 132.99 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 118.38 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 100.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 170.55 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 329.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 162.23 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 386.8 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 116.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 208.48 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 181.47 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 302.22 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 94.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 166.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 145.56 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 97.75 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 170.61 MB
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 330.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 154.3 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 395.63 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 122.7 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 217.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 196.08 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 243.02 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 75.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 131.68 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 114.57 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 273.47 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 83.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 148.09 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 124.31 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 215.39 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 77.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 123.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 93.17 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 210.21 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 64.95 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 113.27 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 96.52 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 272.38 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 82.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 146.61 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 128.32 MB
ورود به پوشه
فصل 44 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 2
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 3
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 4
کیفیت : WEB-DL 1080p x265 10Bit | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 63
۸ نامزدی در ۷ نامزدی را کسب کرد.
ریدم به این زندگی

Attack on Titan, دانلود Attack on Titan, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Attack on Titan, دانلود رایگان سریال Attack on Titan, سریال Attack on Titan کامل , دانلود سریال Attack on Titan با لینک مستقیم, دانلود سریال Attack on Titan با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Attack on Titan 2013 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Attack on Titan بدون سانسور

دانلود سریال Attack on Titan با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود