برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Vikings
WEB-DL
IMDb 8.5/10 - 418901
در حال پخش - فصل : 6 - قسمت : 20
40 رای 8,75

در مورد ماجراجویی های راگنار لوثبروگ بزرگترین قهرمان زمان خود است و داستان به ماجراجویی های وی برای رسیدن به پادشاهی میپردازد

کیفیت WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL اضافه شد (فصل 6 - قسمت 11 - 20)

فصل 6 (پارت 2) 11 تا 20 اضافه شد

ورود به پوشه
فصل 19 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 663.9 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.74 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 991.71 MB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 678.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 649.94 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.83 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.35 GB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 649.8 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.96 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 634.38 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.85 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.55 GB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 620.83 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.85 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.36 GB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 620.85 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.75 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.07 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.38 GB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 663.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.17 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.19 GB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 649.53 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.7 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.54 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.02 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.18 GB
ورود به پوشه
فصل 210 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 692.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.93 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.56 GB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 663 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.08 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.22 GB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 664.04 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.81 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.45 GB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 677.67 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.68 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.52 GB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 663.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.06 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.85 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.05 GB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 749.65 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.82 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.27 GB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 677.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.93 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.72 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.3 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.25 GB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 663.78 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.65 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.24 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 663.59 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.72 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.63 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.05 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
ورود به پوشه
فصل 310 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 707.06 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 162.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.73 GB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 635.05 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.04 MB
کیفیت : 720p حجم : 351 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.13 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 663.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.45 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.03 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.37 GB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 706.58 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.67 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.43 GB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 649.71 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.76 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.09 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.43 GB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 677.98 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.66 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.93 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.97 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.46 GB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 620.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.99 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 620.32 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.73 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 180.99 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.69 GB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 635 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.78 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.05 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.15 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.68 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 634.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 180.71 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.91 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 181.01 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.3 GB
ورود به پوشه
فصل 420 قسمت
قسمت 1
کیفیت : 1080p حجم : 700.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.59 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.42 GB
قسمت 2
کیفیت : 1080p حجم : 701 MB
کیفیت : 480p حجم : 176.03 MB
کیفیت : 720p حجم : 351.16 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.5 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.34 GB
قسمت 3
کیفیت : 1080p حجم : 700.28 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.69 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.69 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.09 GB
قسمت 4
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.64 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 897.69 MB
قسمت 5
کیفیت : 1080p حجم : 700.57 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.9 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.9 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.42 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 963.35 MB
قسمت 6
کیفیت : 1080p حجم : 700.63 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.68 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.77 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.58 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.26 GB
قسمت 7
کیفیت : 1080p حجم : 699.79 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.57 GB
قسمت 8
کیفیت : 1080p حجم : 700.07 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.82 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.51 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.38 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.11 GB
قسمت 9
کیفیت : 1080p حجم : 700.75 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.94 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.51 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.2 GB
قسمت 10
کیفیت : 1080p حجم : 700.54 MB
کیفیت : 480p حجم : 175.91 MB
کیفیت : 720p حجم : 350.89 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 175.46 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.54 GB
قسمت 11
کیفیت : 1080p حجم : 671.73 MB
کیفیت : 480p حجم : 165.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 320.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 170.34 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 12
کیفیت : 1080p حجم : 664.41 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.73 MB
کیفیت : 720p حجم : 317.06 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.36 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.1 GB
قسمت 13
کیفیت : 1080p حجم : 688.89 MB
کیفیت : 480p حجم : 169.75 MB
کیفیت : 720p حجم : 328.67 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.72 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.39 GB
قسمت 14
کیفیت : 1080p حجم : 674.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 166.28 MB
کیفیت : 720p حجم : 321.87 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 171.05 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.08 GB
قسمت 15
کیفیت : 1080p حجم : 705.15 MB
کیفیت : 480p حجم : 173.81 MB
کیفیت : 720p حجم : 336.44 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 178.77 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.22 GB
قسمت 16
کیفیت : 1080p حجم : 650.21 MB
کیفیت : 480p حجم : 160.22 MB
کیفیت : 720p حجم : 310.21 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 164.93 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.07 GB
قسمت 17
کیفیت : 1080p حجم : 661.88 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.09 MB
کیفیت : 720p حجم : 315.78 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1003.19 MB
قسمت 18
کیفیت : 1080p حجم : 780.69 MB
کیفیت : 480p حجم : 192.39 MB
کیفیت : 720p حجم : 372.49 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 198.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.24 GB
قسمت 19
کیفیت : 1080p حجم : 663.87 MB
کیفیت : 480p حجم : 163.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 316.71 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 168.39 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.28 GB
قسمت 20
کیفیت : 1080p حجم : 690.01 MB
کیفیت : 480p حجم : 170.07 MB
کیفیت : 720p حجم : 329.29 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 174.94 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.02 GB
ورود به پوشه
فصل 520 قسمت
قسمت 1
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 721.5 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 185.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.02 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.04 GB
قسمت 2
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.94 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 196.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 341.86 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 236.68 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.13 GB
قسمت 3
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.87 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 200.03 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.79 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 224.5 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.09 GB
قسمت 4
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.78 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 181.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 351.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.33 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.26 GB
قسمت 5
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 752.11 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 242.02 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.29 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.21 GB
قسمت 6
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.99 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 220.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 345.62 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 238.1 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.13 GB
قسمت 7
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 723.6 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 161.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 362.18 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 171.22 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 774.27 MB
قسمت 8
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 704.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 224.46 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 365.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 283.72 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.17 GB
قسمت 9
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 710.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 165.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 177.23 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 880.52 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 717.05 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 150.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 350.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.99 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.14 GB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.96 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 174.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 313.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 228.45 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.07 GB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 699.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 157.42 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 333.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.35 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 936.12 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 690.25 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 149.62 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 197.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 324.89 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 827.88 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 687.26 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 147.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 189.73 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 328.41 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 832.7 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 693.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 176.6 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 263.59 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 371.52 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.12 GB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 684.1 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 144.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 326.95 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 212.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 848.18 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 707.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 154.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 381.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 213.43 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 822.06 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 701.52 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 164.2 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.63 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 979.29 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 679.25 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 162.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 324.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.02 GB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 694.49 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 166.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 331.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 267.24 MB
کیفیت : BluRay 1080p X265 10Bit AAC5 | Vyndros حجم : 1.11 GB
ورود به پوشه
فصل 620 قسمت
قسمت 1
کیفیت : WEB 1080p حجم : 850.46 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 671.46 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 209.54 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 453.91 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 278.35 MB
قسمت 2
کیفیت : WEB 1080p حجم : 612.59 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 514.82 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 185.87 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 314.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 206.97 MB
قسمت 3
کیفیت : WEB 1080p حجم : 752.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 613.08 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 226.05 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 320.48 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.89 MB
قسمت 4
کیفیت : WEB 1080p حجم : 541.47 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 466.13 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 167.9 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 322.34 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.95 MB
قسمت 5
کیفیت : WEB 1080p حجم : 516.21 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 557.81 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 187.05 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 318.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 247.68 MB
قسمت 6
کیفیت : WEB 1080p حجم : 527.98 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 649.72 MB
کیفیت : WEB 480p حجم : 216.75 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 315.37 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 282.78 MB
قسمت 7
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 516.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 562.05 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 194.63 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 323.77 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 257.97 MB
قسمت 8
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 541.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 479 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 172.82 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 321.67 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 226.46 MB
قسمت 9
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 528.58 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 472.24 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 167.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 328.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 212.16 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 569.87 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 709.81 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 240.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 354.9 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 349.76 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 723 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 12
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 733 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 13
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 834 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 14
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 763 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 15
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 1.20 GB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 16
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 731 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 17
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 940 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 18
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 969 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 19
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 918 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
قسمت 20
کیفیت : WEB-DL 1080p x264 AMZN | PerDL حجم : 741 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 6CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEBRip 720p x265 2CH | PSA حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 720p | Pahe حجم : موجود نیست!
کیفیت : WEB-DL 480p | Pahe حجم : موجود نیست!
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 225
جز 250 سریال برتر IMDB با رتبه 205
جایزه 13 امی
32 برد
92 نامزد دیگر
ریدم به این زندگی

دانلود vikings, دانلود سریال vikings, فصل 5 سریال vikings, دانلود فصل 5 سریال vikings, زیرنویس سریال vikings

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Vikings بدون سانسور

دانلود سریال Vikings با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود